Zarządzający Projektem:
Dolnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

DARR
Partner Projektu:
Gmina Polanica Zdrój

Organizator Szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl
www.mswia.gov.pl
NARZĘDZIE INFORMATYCZNE VICTORIA PM

Program do kompleksowego zarządzania projektami unijnymi
Victoria Project Manager

 

Program Victoria Project Manager jest jedynym na rynku narzędziem do kompleksowej obsługi projektów finansowanych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wieloletnie doświadczenie i praktyka twórców programu związana z projektami EFS pozwoliły stworzyć kompleksowe środowisko pracy - praktyczną aplikację do tworzenia spójnych i logicznych projektów społecznych i zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich. Program Victoria Project Manager pomaga projektodawcom, w tym także jednostkom samorządu terytorialnego w całym procesie zarządzania projektem - od koncepcji poprzez realizację, aż po ostateczne rozliczenie. Victoria Project Manager bazując na metodyce Project Cycle Management (PCM), pozwala na stworzenie projektu, a następnie zarządzanie nim uwzględniając przy tym przepisy Programów Operacyjnych oraz wymagania jakie stawiają przed nami Instytucje Wdrażające.
Użytkowanie programu przez wnioskodawców reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego zdecydowanie usprawnia zarówno proces opracowania jak i realizacji projektu, w szczególności w zakresie obsługi finansowej, zarządzania dokumentami oraz zarządzania zakresem merytorycznym projektu. Victoria Project Manager pomaga między innymi w:
 • analizie problemów, który na drodze realizacji projektu ma być rozwiązany,
 • określaniu strategicznych celów projektu,
 • określaniu działań projektowych,
 • tworzeniu - dzięki zaimplementowanej matrycy logicznej - spójnego projektu,
 • określeniu niezbędnych zasobów ludzkich i kapitałowych jakie należy pozyskać by móc cele osiągnąć oraz zarządzaniu zespołem projektowym,
 • tworzeniu i nadzorowaniu harmonogramów,
 • budżetowaniu,
 • zarządzaniu ryzykiem,
 • definiowaniu rezultatów projektu,
Użytkowanie programu Victoria usprawnia również proces aplikowania o środki unijne dzięki czemu mają one dużo większe szanse na drodze pozyskiwania funduszy oraz skutecznie pomaga w rozliczaniu tych projektów. Służą temu dwie praktyczne funkcje programu:
1. Eksport do Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Victoria PM automatyzuje proces tworzenia wniosku o dofinansowanie. Wszystkie dane z tworzonego projektu, w tym harmonogram i budżet, trafią automatycznie do właściwych pól we wniosku w takim formacie, który obsługuje Generator Wniosków Aplikacyjnych.
2. Generowanie danych do wniosków płatniczych. Victoria PM rozwiązuje problem żmudnego przeliczania budżetu i wyliczania transz tak, aby wszystko było zawsze zgodne z harmonogramem. Usprawnia dokonywanie zestawień do wniosków o płatność.

Na etapie zarządzania Victoria PM zmienia się w informatyczną sekretarkę, która przypomni o wszystkich przewidzianych w projekcie zadaniach i czynnościach. Program ułatwia ponadto zarządzanie zmianą w projekcie, zarządzanie dokumentacją, a także zarządzanie zespołem projektowym. W szczególności na etapie zarządzania projektem program Victoria pozwala na:
 • Śledzenie postępów prac w czasie – kierownik i koordynator projektu na bieżąco wiedzą co się dzieje, co dziać się powinno, kto i za co jest odpowiedzialny,
 • Tworzenie i śledzenie przepływu dokumentacji w projekcie,
 • Podział zadań i przypisywanie ról konkretnym osobom,
 • Zarządzanie finansami – kontrolowanie budżetu,
 • Tworzenie harmonogramów płatności – określenie ilości i wielkości transz,
 • Tworzenie wniosków płatniczych,
 • Dokonywanie i śledzenie zmian w projekcie.
Program Victoria Project Manager jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Każdy ekran programu to kolejny krok obsługujący inne zagadnienie w projekcie. Całość programu odpowiada zatem logicznej konstrukcji wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto program udostępnia kolejno tylko te funkcje, które są niezbędne na danym etapie pracy z projektem,         co z kolei zapewnia jego czytelność. Nawet funkcja pomocy w programie skupia się na poszczególnych zagadnieniach, których dany ekran dotyczy i jest kopalnią praktycznej wiedzy zdobytej podczas realizacji wielu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu praca z programem jest intuicyjna, co potwierdzają badania oraz obserwacje poczynione podczas szkoleń z wykorzystaniem programu. Wszystkie raz wprowadzone dane finansowe są dostępne w dowolnych zestawieniach po jednym kliknięciu.
Program powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów społecznych prowadzonych w partnerstwie lub na zlecenie różnych organizacji. Unikalność programu polega na tym, że w przeciwieństwie do istniejących na rynku rozwiązań do zarządzania projektami, program pozwala na stworzenie projektu krok po kroku, a następnie zarządzania nim w oparciu o uniwersalną wiedzę na temat zarządzania projektami oraz wytyczne programów operacyjnych. Aktualnie program Victoria PM jest już używany w kilku urzędach marszałkowskich, kilkudziesięciu powiatowych urzędach pracy, agencjach rozwoju regionalnego, instytucjach szkoleniowych, kilkunastu uczelniach wyższych oraz w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Program jest również wykorzystywany w jednostkach zarządzających funduszami unijnymi m.in.: w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Ze względu na dynamikę zmian w dokumentacji i wytycznych program Victoria PM jest na bieżąco aktualizowany    
i dostosowywany do obowiązujących przepisów. Informacje o programie, w tym także wersja demonstracyjna znajdują się na stronie www.victoriapm.pl .  
Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo w prezentacji multimedialnej  (do pobrania) lub na stronie internetowej http://www.victoriapm.pl

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
profesjonalny hosting www.hb.pl | strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl