Zarządzający Projektem:
Dolnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

DARR
Partner Projektu:
Gmina Polanica Zdrój

Organizator Szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl
www.mswia.gov.pl
OPIS PROJEKTU

Projekty finansowane z Unii,
czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet V: Dobre rządzenie
Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej.

Zapraszamy pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego na bezpłatne szkolenia, dzięki którym podniosą Państwo swoje kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania projektami

 

Europejski Fundusz Społeczny daje duże możliwości pozyskiwania przez gminy środków finansowych na realizacje przedsięwzięć podejmowanych w interesie regionalnych bądź lokalnych społeczności.
Trzeba jednak pamiętać, że nieumiejętne korzystanie z istniejących możliwości, może spowodować realne i poważne zagrożenie prawidłowego wykorzystania pozyskanych środków. Jednym z głównych źródeł zagrożeń są niedostatki w merytorycznym przygotowaniu personelu do planowania, zarządzania i rozliczania projektów oraz niedostateczne zasoby kadrowe oraz braki w zapleczu techniczno – organizacyjnym.
 

     Zwłaszcza w małych urzędach pracownicy siłą rzeczy są przeciążeni, pełnią wiele funkcji i wykonują różne obowiązki. Planując realizacje projektu muszą przeanalizować potrzeby przyszłych beneficjentów, opracować założenia projektu, rzetelnie zaprojektować budżet i harmonogram, skorelować przepływy pieniężne z terminami i wielkością kolejnych transz środków finansowych, a następnie zarządzać i rozliczać projekt.
     Realizacja projektów finansowanych z UE wymaga specyficznej wiedzy i umiejętności zarządczych. To nie tylko znajomość obowiązujących przepisów czy dokumentów programowych oraz pełnienie funkcji urzędniczo - kontrolnej, ale przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami począwszy od fazy programowania, identyfikacji, oceny wstępnej, finansowania poprzez wdrażanie i ewaluację, czyli wszystkie kluczowe elementy będące determinantami gwarantującymi powodzenie projektu.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez poprawę procesów zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w oparciu o metodykę Projekt Cycle Management, najlepsze dostępne praktyki oraz narzędzia informatyczne.

     Samorządy znakomicie radzą sobie z przygotowywaniem projektów inwestycyjnych, doświadczenia lat 2004 – 2006 potwierdzają ich kompetencje w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE, jednak projekty z zakresu problematyki społecznej, edukacyjnej i rozwoju zasobów ludzkich nie stanowiły dotąd ważnego przedmiotu zainteresowania JST. Tymczasem PO KL niesie wyzwania w tym zakresie – pojawiły się typy projektów (np. w Priorytecie 6, 7, 9), gdzie udział samorządu jako partnera jest pożądany lub nawet wymagany. Dlatego też naszym zadaniem będzie wsparcie i przygotowanie JST (w szczególności gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) do sprawnego aplikowania, a następnie zarządzania projektami finansowanymi ze środków EFS.

Projekt obejmuje cztery dwudniowe konferencje informacyjne dedykowane w szczególności kadrze zarządzającej jednostkami samorządu terytorialnego oraz cykl szkoleń z zakresu zarządzania projektami skierowany do pracowników administracji samorządowej.

 
Tematyka konferencji informacyjnych została opracowana w oparciu o zagadnienia wskazane przez osoby zarządzające gminami, jako szczególnie ważne i przydatne dla samorządu, zwłaszcza decydentów JST. Udział w konferencjach jest całkowicie bezpłatny i obejmuje zakwaterowanie i pełne wyżywienie, oferujemy również zwrot kosztów podróży.
Szczegóły dotyczącej tej formy wsparcia znajdą Państwo w zakładce poświęconej konferencjom informacyjnym

więcej>>

 W ramach projektu oferujemy udział w trzech poziomach szkoleń z zakresu zarządzania projektami metodą PCM. Każdy z poziomów to trzydniowe szkolenie wyjazdowe. Pierwsze dwa etapy szkoleniowe poświęcone są zdobyciu kompleksowej wiedzy z Project Cycle Managemant w odniesieniu do planowania, organizowania, realizacji i rozliczania projektów.

Podczas pierwszych dwóch etapów przekazana zostanie wiedza z zakresu:

 • podstawowych informacji o Europejskim Funduszu Społecznym w Polsce, w tym możliwości dofinansowania projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

 • zarządzania projektem, w tym zarządzanie zasobami kadrowymi, finansowymi i technicznymi zgodnie z metodyką PCM,

 • procesu zarządzania projektem (potrzeby, wybór projektu, planowanie projektu, realizacja projektu, kontrola, ocena, zakończenie) zgodnie z metodyką PCM,

 • dostępnych na polskim rynku narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami, zgodnie z metodyką PCM,

 • sposobu przygotowania przez JST wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL – kwalifikowalność wydatków, aspekty merytoryczne i techniczne,

dodatkowo w trakcie szkoleń omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

 • stosowanych formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów;

 • ewidencji i kwalifikacji poniesionych kosztów;

 • audytu wewnętrznego i jego roli

 • istoty i znaczenia przygotowania harmonogramu płatności

 • konieczności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych

 • przygotowania sprawozdań finansowych i merytorycznych

 • dobrych i złych praktyki dotyczące realizacji projektów

Trzeci etap szkoleniowy prowadzony w formie warsztatowej to zapoznanie uczestników ze specjalnie do tego celu przygotowaną aplikacją informatyczną do zarządzania projektami (VICTORIA PM). Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie czasową licencje na użytkowanie programu.

 
W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, skorzystają z bezpłatnych noclegów i wyżywienia. Udział w projekcie nie obejmuje kosztów dojazdu na szkolenia.
Szczegóły dotyczącej kursów znajdą Państwo w zakładce poświęconej szkoleniom

więcej>>Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
profesjonalny hosting www.hb.pl | strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl