Zarządzający Projektem:
Dolnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

DARR
Partner Projektu:
Gmina Polanica Zdrój

Organizator Szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl
www.mswia.gov.pl
SZKOLENIA / Warunki uczestnictwa

Osobami uprawnionymi do skorzystania ze szkoleń są pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego - urzędów gmin miejskich, miejsko- wiejskich oraz wiejskich a także starostw powiatowych. Nabór uczestników odbywać się będzie na podstawie kolejności nadesłanych zgłoszeń, jednakże priorytetowo traktowani będą pracownicy urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura Organizatora Szkoleń niezbędnej dokumentacji rekrutacyjnej wg ustalonych kroków:

Krok 1. Wypełnienie przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego deklaracji przystąpienia do uczestnictwa w usługach projektu.  (do pobrania)
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać faksem na numer (032) 251 10 47.

Krok 2. Wypełnienie przez pracownika skierowanego przez jednostkę samorządową do udziału w projekcie formularza zgłoszeniowego – umowy uczestnictwa w usługach projektu  (do pobrania). W szkoleniach mogą brać udział dwaj pracownicy skierowani przez jedną instytucję, jednakże Organizator Szkoleń zastrzega sobie prawo zakwalifikowania mniejszej liczby kandydatów niż zgłoszona przez JST. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem Szkoleń a Instytucją biorącą udział w Projekcie. 
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać faksem na numer (032) 251 10 47.

Krok 3
. Dostarczenie oryginałów wypełnionych dokumentów, o których mowa w kroku 1 i 2 na adres biura Organizatora Szkoleń:

WYG International Sp. z o.o
ul. PCK 10/5, 40-057 Katowice

Krok 4. Uzyskanie potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w szkoleniu i ustalenie z pracownikiem biura Organizatora Szkoleń odpowiedniego miejsca i terminu szkolenia. Beneficjenci którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają potwierdzenie uczestnictwa na wskazany w formularzu adres e-mail lub nr telefonu.

 Krok 5. Wypełnienie przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego (po zakończeniu udziału w każdym ze szkoleń i wypłaceniu wynagrodzenia) oświadczenia o wniesieniu wkładu własnego w postaci wynagrodzenia pracowników uczestniczących w szkoleniu. (do pobrania). 
Wypełnione i podpisane oświadczenie prosimy przesłać faxem na numer (032) 251 10 47, a następnie pocztą na wyżej podany adres biura Organizatora Szkoleń, w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca po wypłaceniu wynagrodzenia.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
profesjonalny hosting www.hb.pl | strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl