Zarządzający Projektem:
Dolnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

DARR
Partner Projektu:
Gmina Polanica Zdrój

Organizator Szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl
www.mswia.gov.pl
SZKOLENIA / Wkład własny JST

INSTRUKACJA DOT. WYLICZENIA WKŁADU WŁASNEGO

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Oznacza to, że Jednostka Samorządu Terytorialnego, kierująca pracownika do udziału w projekcie, nie ponosi wydatków na udział pracownika w szkoleniu, natomiast zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w formie bezgotówkowej - w postaci wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia zgodnie z kodeksem pracy otrzymuje od pracodawcy (JST) wynagrodzenie za czas uczestnictwa w szkoleniu. Wydatki przeznaczone na przedmiotowe wynagrodzenie stanowią wkład własny urzędu.

Podstawą wyliczenia wkładu własnego jest faktyczny czas uczestnictwa osoby w szkoleniu oraz kwota wynagrodzenia pracownika (wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami), należnego mu na mocy przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych. Wynagrodzenie winno wynikać z dokumentacji księgowej urzędu, która w przypadku kontroli podlegała będzie weryfikacji.

Dla ułatwienia posłużmy się przykładem:

  • liczba godzin zegarowych szkolenia trzydniowego – 18 godz.
  • miesięczna norma czasu pracy uczestnika szkolenia – 160 godz.
  • miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika – 2 000,00 PLN

Z powyższych danych wynika, iż:

  • wynagrodzenie brutto pracownika w przeliczeniu na 1 godz. to 12,50 PLN (2 000,00 PLN : 160 godz. = 12,50 PLN)
  • wynagrodzenie brutto pracownika za czas uczestnictwa w szkoleniu to 225,00 PLN (12,50 PLN x 18 godz. = 225,00 PLN)

Obrazowany powyższym przykładem wkład własny Jednostki Samorządu Terytorialnego to 225,00 PLN

Jeżeli chcą Państwo dokonać symulacji wyliczenia wkładu własnego, prosimy o skorzystanie z Kalkulatora wkładu własnego - (do pobrania).

Jednostka Samorządu Terytorialnego po zakończeniu udziału pracownika w każdym ze szkoleń i wypłaceniu mu wynagrodzenia, zobowiązana jest do wypełnienia  Oświadczenia o wniesieniu wkładu własnego w postaci wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w szkoleniu -  (do pobrania).


Data wypełnienia oświadczenia powinna być pierwszym dniem roboczym kolejnego miesiąca, w którym odbyło się szkolenie (przykład; szkolenie odbyło się w dniach 25-27 maja 2009r., to oświadczenie powinno być wypełnione z datą 01 czerwca 2009r.)

Dodatkowo, aby uniknąć błędów, proszę korzystać ze Szczegółowej instrukcji wypełniania oświadczenia (do pobrania)


Wypełnione i podpisane oświadczenie prosimy przesłać faxem na numer (032) 251 10 47, a następnie pocztą na poniżej podany adres:

 


WYG International Sp. z o.o
ul. PCK 10/5, 40-057 Katowice
tel. 032-251 10 47, fax 032-251 10 26Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
profesjonalny hosting www.hb.pl | strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl